Główne Szlaki Górskie Polski

Główne Szlaki Górskie Polski:

Wstępując w szeregi Miejskiego Koła PTTK Tryton nie spodziewałem się, że po pierwszej wycieczce liczba książeczek w mojej kolekcji wzrośnie. Poznając członków PTTK zarazili mnie swą pasją do zbierania odznak. Co doprowadziło do powstania specjalnej zakładki na blogu pod nazwą „Odznaki PTTK”. Odznakę którą dziś chcielibyśmy z Darią zaprezentować, możemy pochwalić się zdobyciem jej pierwszego stopnia dzięki przejściu całego Głównego Szlaku Świętokrzyskiego. Autorem odznaki jest Wojciech Kwiecień – prezes Klubu Pilotów i Przewodników Ziemi Opolskiej oraz sekretarz ORSO PTTK w Opolu, który również zapoznał nas z odznaką, którą tu prezentujemy. Czym jest ta odznaka?

Główne Szlaki Górskie Polski Główne Szlaki Górskie Polski Główne Szlaki Górskie Polski

Odznaka Główne Szlaki Górskie Polski jest odznaką regionalną Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Nadzór nad nią sprawuje Klub Turystyki Górskiej „Świstak” Oddziału PTTK w Opolu. Posiada ona cztery stopnie: pierwsze trzy zdobywa się za przejścia całych głównych szlaków w Polsce (tzn. Świętokrzyski, Sudecki i Beskidzki), natomiast czwarta to stopień honorowy, który przyznawany jest za przejście wszystkich głównych szlaków. Do weryfikacji odznaki wystarczy zwykła książeczka GOT PTTK. A zainteresowanych odznaką zachęcam do odwiedzania strony autora odznaki Wojciecha Kwietnia – www.3korony.com.pl . Poniżej natomiast tabela z naszymi zdobytymi odznakami oraz regulamin odznaki.

Główne Szlaki Górskie Polski
Lp. Stopień Adrian Daria
1. Pierwszy (Główny Szlak Świętokrzyski) 15.08.2016 r. 15.08.2016 r.
2. Drugi (Główny Szlak Sudecki)
3. Trzeci (Główny Szlak Beskidzki)
4. HONOROWA

Regulamin

§ 1

Odznaka „GŁÓWNE SZLAKI GÓRSKIE POLSKI” jest odznaką regionalną Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Nadzór nad nią sprawuje Klub Turystyki Górskiej „Świstak” Oddziału PTTK w Opolu.

§ 2

Celem ustanowienia odznaki „GŁÓWNE SZLAKI GÓRSKIE POLSKI” jest popularyzacja turystyki górskiej w Górach Świętokrzyskich, Sudetach i Beskidach, poznawanie ich walorów przyrodniczych oraz krajoznawczych, wędrowanie szlakami o najdłuższych dystansach górskich w Polsce,

§ 3

Odznaka jest czterostopniowa:

– stopień pierwszy – odznaka brązowa „Główny Szlak Świętokrzyski im. Edmunda Massalskiego” Gołoszyce – Kuźniaki lub Kuźniaki – Gołoszyce. Trasa wynosi około 105km, czas przejścia około 24h,

– stopień drugi – odznaka srebrna „Główny Szlak Sudecki im. Mieczysława Orłowicza”, Świeradów-Zdrój – Prudnik lub Prudnik – Świeradów Zdrój, trasa wynosi około 440 km, czas przejścia około 104 h

– stopień trzeci – odznaka złota „Główny Szlak Beskidzki im. Kazimierza Sosnowskiego”, Ustroń – Wołosate lub Wołosate – Ustroń trasa wynosi około 520km, czas przejścia około 167 h

– stopień czwarty – odznaka HONOROWA „ZDOBYWCA Głównych Szlaków Górskich Polski” nadawana będzie po zweryfikowaniu stopni brązowego, srebnego i złotego.

§ 4

Do odznaki zalicza się trasy przebyte od 01 stycznia 2010 r., tj. od daty wejścia w życie regulaminu odznaki. Okres zdobywania odznaki jest ograniczony do 31 grudnia 2019 r.

§ 5

Odznakę „GŁÓWNE SZLAKI GÓRSKIE POLSKI” uzyskuje się poprzez piesze przejście głównymi szlakami górskimi w Polsce od punków początkowych do punktów końcowych, oznaczonymi kolorem czerwonym. Dopuszcza się podzielenie tras głównych szlaków na odcinki. Odznakę można zdobywać równocześnie z innymi odznakami turystycznymi m.in. GOT PTTK, GON PTTK, Zimową Odznakę Górską PTTK, OTP PTTK, Korona Gór Polski, Korona Sudetów, Korona Sudetów Polskich, Międzynarodową Odznakę „BESKIDY”, Korona Beskidów Polskich, Korona Gór Świętokrzyskich i wielu innych odznak.

§ 6

Kolejność przejścia przez Główne Szlaki Górskie w Polsce jest następująca:

– Brązowa – Główny Szlak Świętokrzyski

– Srebrna – Główny Szlak Sudecki

– Złota – Główny Szlak Beskidzki

Poszczególne odcinki szlaków można zdobywać w dowolnym czasie a weryfikować po przejściu całego szlaku, Odznaka HONOROWA „ZDOBYWCA GŁÓWNYCH SZLAKÓW GÓRSKICH POLSKI” jest przyznana po zdobyciu wszystkich wcześniej wymienionych stopni odznak i uroczyście wręczana NIEODPŁATNIE na jednym z głównych szlaków górskich w Polsce, PODCZAS IMPREZY której organizatorem jest KTG ŚWISTAK PTTK Opole.

§ 7

Potwierdzenia przebycia poszczególnych szlaków dokonuje się poprzez wpisanie w zamieszczonej tabeli potwierdzeń daty przejścia przez dane odcinki i podpisu przodownika turystyki górskiej PTTK, mającego uprawnienia na dany obszar górski lub przewodnika świętokrzyskiego, sudeckiego, beskidzkiego wraz z podaniem numeru legitymacji, oraz przybicie na pustych stronach książeczki pieczątki najbliższego obiektu turystycznego oraz dodatkowo według własnych możliwości wklejeniu zdjęcia z trasy. Potwierdzający ma prawo przeprowadzenia rozmowy z ubiegającym się o odznakę w celu sprawdzenia faktu przejścia danej trasy przez tę osobę.

§ 8

Przodownicy turystyki górskiej PTTK oraz przewodnicy górscy potwierdzają przejście poszczególnych odcinków trasy poprzez przybicie na pustych stronach książeczki pieczątki oraz wpisanie w zamieszczonej tabeli potwierdzeń daty przejścia danym odcinkiem trasy.

§ 9

Ubiegający się o odznakę „ZDOBYWCA GŁÓWNYCH SZLAKÓW GÓRSKICH POLSKI” po zebraniu potwierdzeń ze zdobycia wszystkich wymienionych tras przedstawiają książeczkę do weryfikacji Klubowi Turystyki Górskiej „Świstak” Oddziału Opolskiego PTTK, 45-018 Opole, ul.Krakowska 15/17. Jeśli przesyła się książeczkę pocztą, należy dołączyć zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem pocztowym.

§ 10

Po pozytywnym zweryfikowaniu książeczki przystawia się w oznaczonym miejscu pieczątkę stwierdzającą przyznanie odznaki „GŁÓWNE SZLAKI GÓRSKIE POLSKI” oraz pieczątkę Klubu Turystyki Górskiej „Świstak” Oddziału Opolskiego PTTK wraz z podpisem przewodniczącego KLUBU

§ 11

Zweryfikowana książeczka jest legitymacją odznak BRAZOWEJ, SREBNEJ I ZŁOTEJ, uprawnia do ich nabycia i noszenia ORAZ DO NIEODPŁATNEGO OTRZYMANIA ODZNAKI HONOROWEJ „ZDOBYWCA Głównych Szlaków Górskich Polski”

§ 12

Odznaki BRAZOWA SREBNA I ZŁOTA nabywa się w Oddziale Opolskim PTTK za okazaniem zweryfikowanej książeczki. Wykupienie odznak potwierdza się pieczątką w książeczce.

§ 13

Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga Klub Turystyki Górskiej „Świstak” Oddziału Opolskiego PTTK.

§ 14

Wszelkie materiały i informacje związane z odznaką „ZDOBYWCA GŁÓWNYCH SZLAKÓW GÓRSKICH POLSKI” można uzyskać w Oddziale Opolskim PTTK, 45-018 Opole, Krakowska 15/17.

§ 15

Powyższy regulamin ODZNAK GSGP został uchwalony na posiedzeniu Zarządu Oddziału Opole PTTK w dniu 14 września 2009 r. uchwałą nr. 10/IX/2009/20

§ 16

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia i obowiązuje od 1 stycznia 2010 r.