Przodownik PTTK

Przodownik PTTK to członek kadry programowej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Adrian będąc członkiem towarzystwa zdobył uprawnienia Przodownika Turystyki Górskiej oraz Przodownika Turystyki Kolarskiej. Poniżej charakterystyka wyżej wspomnianych uprawnień.

Przodownik Turystyki Górskiej:

Odznaki GOT PTTK.Od wielu lat jestem związany z Górską Odznaką Turystyczną PTTK, którą zbieram od 2011 roku, a w roku ubiegłym udało mi się zdobyć stopień mały złoty tej odznaki, dzięki czemu zyskałem możliwość zgodnie z regulaminem przystąpienia do egzaminu na Przodownika Turystyki Górskiej PTTK.

Tak się też stało w ubiegłym na jesień razem z kol. Marcinem Nowak przystąpiliśmy przed Regionalną Komisją Egzaminacyjną ds. Przodowników Turystyki Górskiej w Opolu do egzaminu na Przodowników Turystyki Górskiej PTTK z uprawnieniami na rejon Sudetów.

Sam egzamin miał się składać z kilku części i miał być przeprowadzony przez Przodowników Turystyki Górskiej wchodzących w skład Regionalnej Komisji. Pierwsza część egzaminu to test wiedzy z zakresu Sudetów, natomiast druga część miała dotyczyć przepisów związanych z działalnością przodowników (tzn. regulaminy GOT i przodowników), tutaj już komisja zadawała ustne pytania na które trzeba było udzielić poprawnej odpowiedzi.

Razem z Marcinem udało nam się zdać obie części egzaminu w związku z tym w dniu 19 listopada 2016 roku staliśmy się Przodownikami Turystyki Górskiej PTTK z uprawnieniami na Sudety. To dla nas ogromne wyróżnienie i efekt ciężkiej pracy, a także efekt wielu lat wędrówek po górskich szlakach. W styczniu 2017 roku wzięliśmy udział w wycieczce na Grodczyn razem z ORSO PTTK w Opolu. To właśnie podczas tego wyjazdu zostały nam wręczone nasze odznaki i legitymacje Przodownickie.

Przodownik - tuż po pierwszym egzaminie.

Chcąc nadal rozszerzać nasze uprawnienia w kwietniu 2017 roku przystąpiliśmy ponownie do egzaminu tym razem we czwórkę, razem z Marcinem Nowak, Jarkiem Srębacz i Markiem Więckiewiczem. Koledzy Marek i Jarek przystąpili do swojego pierwszego egzaminu, natomiast my z Marcinem przystąpiliśmy do rozszerzenia uprawnień na odcinek Gór Świętokrzyskich, ze względu na fakt, że w 2016 roku przeszliśmy cały Główny Szlak Świętokrzyski mieliśmy wiedzę o tych górach. Ponownie udało nam się zdać dzięki czemu rozszerzyliśmy swoje uprawnienia, a Marek i Jarek zyskali pierwsze uprawnienia.

Poniżej znajdują się informacje na temat posiadanych uprawnień przodownickich, informacje kim jest przodownik oraz regulamin pracy.

Kolejny egzamin za nami.

Działalność Przodownicka daje mi możliwość zgodnie z treścią regulaminu prowadzenia wycieczek i potwierdzania ich odbycia. Te zadanie realizuję głównie przy weryfikacji różnego rodzaju książeczek, w których wymagane jest potwierdzenie przodownika. Działania te wykonuję często na wycieczkach organizowanych przez Oddział PTTK Tryton, ale także i społecznie.

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem potwierdzenia zachęcam do kontaktu poprzez zakładkę kontakt.

Uprawnienia Przodownickie:

Lp. Imię i nazwisko Numer legitymacji Obszar górski
T BZ BW S GS
1. Adrian Kołodziej 8097 S GS

Jednak kim tak naprawdę jest Przodownik Turystyki Górskiej? Zgodnie z informacjami PTTK:

Przodownicy Turystyki Górskiej w kadrze programowej PTTK stanowią jedną z liczniejszych grup. Zgodnie z brzmieniem „Regulaminu przodownika turystyki górskiej PTTK” zadaniem Przodownika TG jest „(…) popularyzacja turystyki górskiej i wiedzy o górach oraz propagowanie Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK jako czynnika zachęcającego do poznawania gór(..)”.

W 75-letniej historii Górskiej Odznaki Turystycznej, najpierw był „Przewodnik do GOT”, potem (już okresie powojennym) „Przodownik GOT” by, z czasem ustalić się na stosowanej „regulaminowo” dziś nazwie „Przodownik Turystyki Górskiej PTTK”.

Przez cały ten okres nie uległ zmianie sens działania Przodowników TG – popularyzacja wiedzy o górach i o Górskiej Odznace Turystycznej PTTK. Nawet dziś, gdy w skutek uregulowań prawnych, zakres i możliwości działania przodowników uległy ograniczeniu Przodownicy TG popularyzują, uczą, i weryfikują działając społecznie. Społecznie – ten właśnie przymiotnik odróżnia Przodownika TG, od Przewodnika Turystycznego którego działalność związana jest z zarobkowaniem poprzez świadczenie usług turystycznych.

Przodownickie uprawnienia

Regulamin

Przodownika Turystyki Górskiej

§ 1

1. Przodownik Turystyki Górskiej PTTK, zwany dalej przodownikiem, jest członkiem kadry programowej PTTK. Przodownik swoje obowiązki wykonuje zgodnie ze Statutem PTTK oraz niniejszym regulaminem, przestrzegając obowiązujące przepisy prawa.

2. Uprawnienia przodownika nadaje Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK, zwana dalej KTG ZG PTTK.

§ 2

Zadaniem przodownika jest popularyzacja turystyki górskiej i wiedzy o górach oraz propagowanie Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK jako czynnika zachęcającego do poznawania gór. Przodownik wykonując swoje obowiązki zabiega o stałe podnoszenie kultury uprawiania turystyki górskiej, sam natomiast pogłębia własne kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniu i samokształcenie.

§ 3

Kandydat na przodownika winien spełniać następujące warunki:

 1. być członkiem PTTK oraz przedstawić rekomendację macierzystego oddziału PTTK;
 1. mieć ukończone 18 lat;
 1. posiadać minimum średnie wykształcenie;
 1. posiadać małą odznakę GOT PTTK w stopniu złotym;
 1. wykazać się zasobem wiadomości i umiejętności określonych w wymogach kwalifikacyjnych.

§ 4

Kandydat na przodownika winien posiadać następujące kwalifikacje:

 1. dokładną znajomość obszarów górskich, dla których ma być przodownikiem, w szczególności znajomość ich topografii i zagospodarowania,
 1. umiejętność prowadzenia górskich wycieczek, a w szczególności zasad zachowania się w górach,
 1. umiejętność udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
 1. umiejętność organizacji wycieczek, a w szczególności wielodniowych wędrówek,
 1. znajomość podstawowych zasad terenoznawstwa,
 1. znajomość zasad ochrony przyrody i krajobrazu,
 1. znajomość zasad znakowania górskich szlaków turystycznych,
 1. umiejętność przekazywania informacji krajoznawczych,
 1. umiejętność doradztwa organizat. wycieczek i imprez,
 1. znajomość polskiej literatury przewodnikowej dotyczącej gór,
 1. znajomość Regulaminu GOT PTTK,
 1. znajomość ogólnej struktury organizacyjnej turystyki i krajoznawstwa w Polsce,
 1. znajomość aktualnych przepisów poruszania się w strefie nadgranicznej i na terenie obszarów chronionych.

§ 5

1. Kandydat na przodownika składa wniosek o mianowanie przodownikiem lub rozszerzenie uprawnień przodownika do Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Przodowników Turystyki Górskiej zwanej dalej Komisją Egzaminacyjną, tam też składają egzamin.

2. Zasady funkcjonowania Komisji Egzaminacyjnych określają Wytyczne do pracy Regionalnych Komisji Egzaminacyjnych do spraw Przodowników Turystyki Górskiej PTTK, uchwalone przez KTG ZG PTTK.

§ 6

Po zdaniu egzaminu przez kandydata Komisja Egzaminacyjna niezwłocznie przekazuje KTG ZG PTTK wypełniony wniosek o mianowanie wraz z protokołem. KTG ZG PTTK prowadzi centralny rejestr przodowników, a Komisje Egzaminacyjne rejestry regionalne, właściwe ze względu na obszar działania.

§ 7

Dokumentem potwierdzającym uprawnienie przodownika jest legitymacja wystawiona przez KTG ZG PTTK. Legitymacja po wystawieniu jest ważna cztery lata. Wzór legitymacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Ważność legitymacji jest przedłużona na wniosek macierzystego Oddziału PTTK, na kolejne okresy czteroletnie z wyjątkiem Przodowników Honorowych. Przedłużenia dokonuje Komisja Egzaminacyjna właściwa ze względu na siedzibę macierzystego Oddziału PTTK, biorąc pod uwagę dotychczasową aktywność przodownika oraz spełnianie przez niego wymogów niniejszego Regulaminu. Komisje Egzaminacyjne przesyłają do KTG ZG PTTK zestawienia przedłużonych uprawnień.

§ 8

Przodownicy obowiązani są do:

 1. popularyzacji wiedzy o górach, a w szczególności dziejów i walorów przyrodniczych regionów górskich, zwłaszcza ich mało znanych części;
 1. propagowania turystyki górskiej, jako aktywnej formy wypoczynku, przy jednoczesnym zabieganiu o stałe podnoszenie kultury uprawiania turystyki;
 1. popularyzacji Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK jako czynnika zachęcającego do poznania całych polskich gór;
 1. potwierdzenia odbycia wycieczek w celu uzyskania GOT;
 1. uczestnictwa w życiu organizacyjnym PTTK, zwłaszcza w swoim macierzystym Oddziale, a jeżeli Oddział prowadzi specjalnie jednostki i komisje turystyki górskiej to przodownik ma obowiązek pracy w nich;
 1. organizowania i prowadzenia wycieczek i imprez turystyki górskiej PTTK zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 1. współdziałania w organizowaniu i prowadzeniu różnych form szkolenia;
 1. stałej współpracy z KTG ZG, a w szczególności do przesyłania swoich uwag i spostrzeżeń o zagospodarowaniu turystycznym;
 1. noszenia odznaki przodownika przy prowadzeniu wycieczek;
 1. zawiadamiania KTG ZG PTTK, właściwej Komisji Egzaminacyjnej i macierzystego Oddziału o każdej zmianie miejsca stałego zamieszkania.

§ 9

Przodownicy mają prawo do:

 1. noszenia odznaki przodownika,
 1. korzystania z przywilejów i uprawnień określonych w karcie praw i obowiązków członków PTTK.

§ 10

Przodownicy mogą skupiać się w fachowych klubach PTTK, w celu wymiany doświadczeń oraz pogłębiania wiedzy i umiejętności.

§ 11

Przodownicy powinni współdziałać z organizatorami imprez turystycznych i pomagać im swoim doświadczeniem i wiedzą.

§ 12

Przodownicy mogą być skreśleni przez Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK z listy przodowników w przypadku:

 1. rezygnacji,
 1. utraty członkostwa PTTK,
 1. pozbawienia uprawnień kadry PTTK prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego,
 1. wniosku Komisji Egzaminacyjnej wskutek: niewypełniania funkcji przodownika przez dłuższy okres czasu, niewłaściwego podejścia do pracy przodownika, naruszenia zasad kultury turystycznej lub ochrony przyrody, świadomego potwierdzania nieprawdziwych danych w książeczce GOT PTTK.

Od decyzji skreślającej przodownika z listy, o której mowa w § 12.4., może on złożyć odwołanie w terminie 14 dni od daty powiadomienia go o skreśleniu, do Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK.

§ 13

Przodownicy skreśleni przez Komisję Turystyki Górskiej KTG ZG PTTK z listy przodowników mogą ubiegać się o reaktywowanie swoich uprawnień. Decyzję o reaktywowaniu podejmuje KTG ZG PTTK po zasięgnięciu opinii właściwej Komisji Egzaminacyjnej.

§ 14

KTG ZG PTTK może mianować z grona przodowników – Przodownikiem Honorowym osobę szczególnie zasłużoną dla turystyki górskiej. Zasady mianowania określa Regulamin Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej, uchwalony przez KTG ZG PTTK.

§ 15

Niniejszy Regulamin, uchwalony przez KTG ZG PTTK dnia 21 kwietnia 2001 roku z poprawkami z 8 lutego 2003, wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2003 r. Równocześnie uchyla się wszystkie wcześniej przyjęte regulaminy.

§ 16

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do KTG ZG PTTK.