Tysięczniki Ziemi Kłodzkiej

Tysięczniki Ziemi Kłodzkiej:

Wstępując w szeregi Miejskiego Koła PTTK Tryton nie spodziewałem się, że po pierwszej wycieczce liczba książeczek w mojej kolekcji wzrośnie. Poznając członków PTTK zarazili mnie swą pasją do zbierania odznak. Co doprowadziło do powstania specjalnej zakładki na blogu pod nazwą „Odznaki PTTK”. Odznaką którą chciałbym tutaj zaprezentować jest odznaka „Tysięczniki Ziemi Kłodzkiej”, którą postanowiłem zdobywać. Czym jest ta odznaka?

Tysięczniki Ziemi Kłodzkiej

Odznaka regionalna Tysięczniki Ziemi Kłodzkiej jest odznaką której celem jest zachęcenie do poznawania gór oraz uprawiania turystyki na terenie Ziemi Kłodzkiej. Jest ona jednostopniowa i żeby ją zdobyć należy wejść na 32 szczyty położone na terenie Ziemi Kłodzkiej, których wysokość przekracza 1000 m.n.p.m. Niestety mały minus przy tej odznace jest taki, że nie wszystkie szczyty które są wymagane do zdobycia są oznaczone, ale to i tak nie zniechęca do zdobywania odznaki – wręcz przeciwnie. Poniżej oczywiście tabela z wykazem szczytów do zdobycia, do zdobycia odznaki wystarczy książeczka GOT PTTK lub nawet zwykły zeszyt w którym prowadzona będzie kronika zdobycia szczytów. Więcej informacji o odznace znajduje się na stronie Oddziału „Ziemi Kłodzkiej” PTTK w Kłodzku.

Tysięczniki Ziemi Kłodzkiej
Lp. Szczyt (wysokość) Adrian
Góry Sowie
1. Wielka Sowa (1015 m.n.p.m.) 18.06.2016 r. – relacja
Góry Orlickie
2. Orlica (1084 m.n.p.m.) 14.05.2016 r. – relacja 
3. Zielony Garb (1026 m.n.p.m.)
Masyw Śnieżnika
4. Czarna Góra (1205 m.n.p.m.)
5. Goworek (1320 m.n.p.m.)
6. Jaworowa Kopa (1138 m.n.p.m.)
7. Mały Śnieżnik (1326 m.n.p.m.)
8. Puchacz (1175 m.n.p.m.)
9. Sadzonki (1230 m.n.p.m.)
10. Smrekowiec (1123 m.n.p.m.)
11. Stroma (1167 m.n.p.m.)
12. Śnieżnik (1426 m.n.p.m.) 23.04.2017 r. – relacja.
13. Średniak (1210 m.n.p.m.)
14. Trójmorski Wierch (1145 m.n.p.m.)
15. Wysoczka (1185 m.n.p.m.)
16. Żmijowiec (1153 m.n.p.m.)
Góry Bialskie
17. Biała Kopa (1033 m.n.p.m.)
18. Brusek (1124 m.n.p.m.)
19. Czernica (1083 m.n.p.m.)
20. Dział (1027 m.n.p.m.)
21. Iwinka (1079 m.n.p.m.) 3.09.2016 r. – relacja
22. Jawornicka Kopa (1052 m.n.p.m.)
23. Jawornik Graniczny (1030 m.n.p.m.)
24. Orlik (1068 m.n.p.m.)
25. Płoska (1035 m.n.p.m.)
26. Postawna (1117 m.n.p.m.)
27. Rudawiec (1112 m.n.p.m.) 3.09.2016 r. – relacja
28. Rude Krzyże (1053 m.n.p.m.)
29. Smrecznik (1089 m.n.p.m.)
30. Smrek Trójkrajny (1117 m.n.p.m.)
31. Sucha Kopa (1054 m.n.p.m.)
32. Suszyca (1047 m.n.p.m.)

Regulamin odznaki:

§ I. Postanowienia wstępne

1. Odznaka regionalna „TYSIĘCZNIKI ZIEMI KŁODZKIEJ” zwana dalej Odznaką ustanowiona została przez Komisję Turystyki Górskiej Oddziału PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku.

2. Celem Odznaki jest zachęcenie do poznawania gór oraz uprawiania turystyki na terenie Ziemi Kłodzkiej.

3. Nadzór nad zdobywaniem Odznaki sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku.

4. Odznaka jest jednostopniowa, a zdobycie jej wymaga spełnienia warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.

§ II. Warunki zdobywania Odznaki

1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 7 roku życia, osoby niepełnoletnie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

2. Odznakę zdobywa się na własną odpowiedzialność podczas pieszych wędrówek przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa w górach oraz przestrzegania przepisów dotyczących poruszania się po obszarach chronionych i rejonach granicy państwowej.

3. Wędrówki odbywa się po znakowanych szlakach turystycznych oraz nieoznakowanych ścieżkach na terenie Ziemi Kłodzkiej.

4. Odznakę uzyskuje się przez zdobycie, w dowolnej kolejności, wszystkich szczytów górskich wymienionych w załączniku do niniejszego regulaminu.

§ III. Weryfikacja

1. Podstawą weryfikacji jest książeczka weryfikacyjna zdobywcy Odznaki „TYSIĘCZNIKI ZIEMI KŁODZKIEJ” wykonana przez zdobywającego Odznakę lub prowadzona kronika wycieczek. W książeczce weryfikacyjnej powinny znaleźć się, na pierwszej stronie, dane osobiste ubiegającego się o Odznakę tj. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania i data urodzenia, a na następnych rubryki:

– data wycieczki,

– nazwa zdobywanego szczytu,

– trasa wędrówki,

– miejsce na potwierdzenie,

– miejsce na adnotację weryfikacyjną zdobycia szczytu.

Książeczka powinna posiadać osobną stronę z miejscem na adnotację o przyznaniu Odznaki.

2. Podstawą do zaliczenia zdobycia szczytu jest zdjęcie przedstawiające uczestnika wędrówki na tle charakterystycznych cech zdobywanego szczytu, jak również podpisy osób uprawnionych: przewodników, przodowników lub instruktorów PTTK wraz z podaniem numeru legitymacji. Przodownicy turystyki górskiej PTTK oraz przewodnicy górscy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania potwierdzeń.

3. Odznakę „TYSIĘCZNIKI ZIEMI KŁODZKIEJ” przyznaje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku.

4. Prawidłowo wypełnioną książeczkę z poświadczeniami zdobycia szczytów należy złożyć do weryfikacji w Oddziale PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku, ul. Wita Stwosza 1 lub przesłać pocztą wraz z załączoną kopertą zwrotną z naklejonymi znaczkami pocztowymi na adres: PTTK Oddział „Ziemi Kłodzkiej”, 57-300 Kłodzko, ul. Wita Stwosza 1.

5. Przyznanie Odznaki upoważnia do wykupienia i noszenia Odznaki.

§ IV. Przepisy końcowe

1. Komisja Turystyki Górskiej PTTK Oddziału „Ziemi Kłodzkiej” prowadzi rejestr zdobywców Odznaki i publikuje go na stronie internetowej Oddziału.

2. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Komisji Turystyki Górskiej Oddziału PTTK „Ziemi Kłodzkiej”.

3. Regulamin niniejszy został uchwalony przez Zarząd Oddziału PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w dniu 7 marca 2014 r. ( uchwałą nr 12/2013/2014 ) i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.