Diadem Polskich Gór

diademDiadem Polskich Gór jest  odznaką turystyki kwalifikowanej ustanowioną w 2013 roku przez Komisję Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK. Ma ona na celu popularyzację turystyki górskiej i krajoznawczej oraz zachęcanie do systematycznego poznawania polskich gór.

Aby zdobyć odznakę należy wejść na wszystkie najwyższe szczyty pasm i masywów górskich w Polsce w randze mezoregionów oraz wybranych mikroregionów (wszystkie szczyty ujęte są w tabeli pod tekstem wraz z linkami do relacji z naszych wypraw). Zdobycie danego szczytu należy potwierdzić w specjalnie przygotowanej i wydawanej przez PTTK Wrocław książeczce. W tej każdy szczyt ma swoją stronę. Wszystkich zainteresowanych odsyłamy na stronę Wrocławskiego PTTK, gdzie znajduje się więcej informacji o samej odznace oraz dane kontaktowe do nabycia książeczki (koszt ok. 5 zł + wysyłka).

Lp. Szczyt Mikroregion Mezoregion Relacja
Karpaty Zachodnie
1. Wielka Czantoria (995 m n.p.m.) Pasmo Stożka i Czantorii Beskid Śląski Tutaj
2. Klimczok (1117 m n.p.m.) Pasmo Klimczoka
3. Skrzyczne (1257 m n.p.m.) Pasmo Baraniej Góry Tutaj
4. Czupel (993 m n.p.m.) Pasmo Magurki Wilkowickiej Beskid Mały Tutaj
5. Łamana Skała (929 m n.p.m.) Grupa Łamanej Skały Tutaj
6. Wielka Racza (1236 m n.p.m.) Grupa Wielkiej Raczy Beskid Żywiecki
7. Pilsko (1542 m n.p.m.) Grupa Pilska i Romanki Tutaj
8. Jałowiec (1111 m n.p.m.) Pasmo Jałowieckie
9. Babia Góra (1725 m n.p.m.) Pasmo Babiogórskie Tutaj
10. Polica (1369 m n.p.m.) Pasmo Policy
11. Bukowiński Wierch (940 m n.p.m.) Pasmo Podhalańskie
12. Lasek (868 m n.p.m.) Pasma Laskowskie, Pewelskie i Żurawnicy Beskid Makowski
13. Babica (728 m n.p.m.) Pasma Babicy, Barnasiówki i Chełmu Tutaj
14. Koskowa Góra (867 m n.p.m.) Pasmo Koskowej Góry
15. Lubomir (904 m n.p.m.) Pasmo Lubomira i Łysiny Tutaj
16. Luboń Wielki (1022 m n.p.m.) Beskid Wyspowy Tutaj
17. Cwilin (1072 m n.p.m.) Tutaj
18. Mogielica (1170 m n.p.m.) Tutaj
19. Modyń (1029 m n.p.m.)
20. Jaworz (921 m n.p.m.) Pasmo Łososińskie
21. Turbacz (1310 m n.p.m.) Gniazdo Turbacza Gorce Tutaj
22. Lubań (1225 m n.p.m.) Pasmo Lubania
23. Radziejowa (1262 m n.p.m.) Pasmo Radziejowej Beskid Sądecki Tutaj
24. Jaworzyna Krynicka (1116 m n.p.m.) Pasmo Jaworzyny Krynickiej Tutaj
25. Kraczonik (934 m n.p.m.) Góry Leluchowskie
26. Jaworze (882 m n.p.m.) Góry Grybowskie Beskid Niski
27. Lackowa (997 m n.p.m.) Góry Hańczowskie Tutaj
28. Wątkowa (846 m n.p.m.) Pasma Magurskie
29. Baranie (754 m n.p.m.) Beskid Dukielski
30. Kamień (857 m n.p.m.) Pasmo Graniczne
31. Tokarnia (778 m n.p.m.) Pasmo Bukowicy
32. Żar (883 m n.p.m.) Pieniny Spiskie Pieniny
33. Trzy Korony (882 m n.p.m.) Pieniny Właściwe
34. Wysoka (1050 m n.p.m.) Małe Pieniny
35. Starobociański Wierch (2176 m n.p.m.) Tatry Zachodnie
36. Krzesanica (2122 m n.p.m.) Tutaj
37. Świnica (2301 m n.p.m.) Tatry Wschodnie
38. Rysy (2499 m n.p.m.)
Karpaty Wschodnie
39. Słonny (pn.-zach. – 668 m n.p.m.) Góry Słonne Góry Sanocko-Turczańskie
40. Słonny (płd.-zach. 668 m n.p.m.)
41. Jaworniki (908 m n.p.m.) Żuków
42. Trohaniec (939 m n.p.m.) Otryt Bieszczady
43. Łopiennik (1069 m n.p.m.) Pasmo Łopiennika i Durnej
44. Wołosań (1071 m n.p.m.) Pasmo Wołosania i Chryszczatej
45. Wielka Rawka (1307 m n.p.m.) Pasmo Graniczne Tutaj
46. Tarnica (1346 m n.p.m.) Pasmo Połonin Tutaj
Masyw Czeski
47. Wysoka Kopa (1126 m n.p.m.) Grzbiet Wysoki Góry Izerskie Tutaj
48. Śnieżka (1602 m n.p.m.) Czarny Grzbiet Karkonosze Tutaj
49. Skalny Stół (1282 m n.p.m.) Kowarski Grzbiet Tutaj
50. Łysocina (1189 m n.p.m.) Lasocki Grzbiet Tutaj
51. Okole (721 m n.p.m.) Grzbiet Północny Góry Kaczawskie Tutaj
52. Maślak (720 m n.p.m.) Grzbiet Południowy
53. Baraniec (723 m n.p.m.) Tutaj
54. Skopiec (724 m.n.p.m.) Tutaj
55. Poręba (671 m n.p.m.) Grzbiet Wschodni
56. Krzyżna Góra (654 m n.p.m.) Góry Sokole Rudawy Janowickie Tutaj
57. Skalnik (945 m n.p.m.) Tutaj
58. Trójgarb (778 m n.p.m.) Masyw Trójgarbu i Krąglaka Góry Wałbrzyskie Tutaj
59. Chełmiec (851 m n.p.m.) Masyw Chełmca Tutaj
60. Borowa (853 m n.p.m.) Rybnicki Grzbiet Tutaj
61. Waligóra (936 m n.p.m.) Góry Suche Góry Kamienne Tutaj
62. Lesista Wielka (851 m n.p.m.) Masyw Dzikowca i Lesistej Wielkiej Tutaj
63. Szeroka (842 m n.p.m.) Góry Krucze
64. Jański Wierch (697 m n.p.m.) Góry Jastrzębie Tutaj
65. Róg (715 m n.p.m.) Zawory Góry Stołowe
66. Szczeliniec Wielki (919 m n.p.m.) Tutaj
67. Orlica (1084 m n.p.m.) Góry Orlickie Góry Orlickie i Bystrzyckie Tutaj
68. Jagodna Płn. (985 m n.p.m.) Góry Bystrzyckie Tutaj
69. Jagodna (977 m n.p.m.) Tutaj
70. Włodarz (811 m n.p.m.) Masyw Włodarza Góry Sowie Tutaj
71. Wielka Sowa (1015 m n.p.m.) Tutaj
72. Szeroka Góra (765 m n.p.m.) Grzbiet Wschodni Góry Bardzkie Tutaj
73. Kłodzka Góra (757 m n.p.m.) Tutaj
74. Kowadło (989 m n.p.m.) Góry Złote Góry Złote i Bialskie Tutaj
75. Postawna (1117 m n.p.m.) Góry Bialskie
76. Suchoń (964 m n.p.m.) Krowiarki Masyw Śnieżnika Tutaj
77. Śnieżnik (1425 m n.p.m.) Tutaj
78. Biskupia Kopa (890 m n.p.m.) Masyw Biskupiej Kopy Góry Opawskie Tutaj
79. Ślęża (718 m n.p.m.) Masyw Ślęży Tutaj
Wyżyny Polskie
80. Łysica (612 m n.p.m.) Łysogóry Góry Świętokrzyskie Tutaj

REGULAMIN ODZNAKI:

§1

Odznaka DIADEM POLSKICH GÓR jest odznaką makroregionalną Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Nadzór nad odznaką sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK.

§2

  1. Celem ustanowienia odznaki jest popularyzacja turystyki górskiej i krajoznawczej oraz zachęcanie do systematycznego poznawania polskich gór.
  2. Zdobywając odznakę należy pamiętać o zasadach bezpiecznego i racjonalnego upra­wiania turystyki górskiej oraz prawidłowego poruszania się na terenach objętych ochroną i w strefie nadgranicznej.

§3

Odznaka jest jednostopniowa.

§4

  1. Odznakę DIADEM POLSKICH GÓR uzyskuje się poprzez zdobycie najwyższych szczytów pasm i masywów górskich w Polsce w randze mezoregionów oraz wybranych mikroregio­nów, ujętych w załączonym wykazie.
  2. Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna.

§5

  1. Do odznaki zalicza się szczyty zdobyte przed dniem 17.06.2013 r., tj. przed datą wejścia w życie regulaminu odznaki, ale tylko jako zdobyte jednokrotnie.
  2. Okres zdobywania odznaki jest nieograniczony.

§6

Podstawą weryfikacji odznaki jest książeczka wycieczek prowadzona przez zdobywają­cego. Forma takiej książeczki może być dowolna, ale powinna być prowadzona w sposób chronologiczny i zawierać:

– na stronie tytułowej imię (imiona) i nazwisko zdobywającego, datę urodzenia, adres zamieszkania, telefon kontaktowy i/lub adres e-mail oraz posiadane uprawnienia,

– na kolejnych stronach potwierdzenia zdobycia poszczególnych szczytów z wpisaną nazwą szczytu i datą wycieczki,

– miejsce na zbiorcze zestawienie wszystkich szczytów, które powinno zawierać numer strony, na której znajduje się potwierdzenie zdobycia danego szczytu,

– miejsce na weryfikację.

§7

  1. Potwierdzeniem zdobycia danego szczytu może być: pieczątka najbliższego obiektu turystycznego albo innej instytucji, bilet wstępu do obiektu udostępnionego do zwiedza­nia, fotografia lub potwierdzenie z książeczki innej odznaki turystycznej.
  2. Należy również uzyskać podpisy przodownika turystyki górskiej PTTK albo przewod­nika górskiego z odpowiednimi uprawnieniami, wraz z podaniem numeru ważnej legity­macji przodownickiej lub przewodnickiej.

§8

Przodownicy turystyki górskiej PTTK oraz przewodnicy górscy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania potwierdzeń osób uprawnionych, wymienionych w § 7.

§9

Ubiegający się o odznakę DIADEM POLSKICH GÓR, po zebraniu potwierdzeń ze zdobycia wszystkich wymienionych szczytów, przedstawia książeczkę do weryfikacji Komisji Tury­styki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK, 50-106 Wrocław, Rynek-Ratusz 11/12. Jeśli przesyła się książeczkę pocztą, należy dołączyć zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem pocztowym.

§10

Po pozytywnym zweryfikowaniu książeczki przystawia się w oznaczonym miejscu pie­czątkę stwierdzającą przyznanie odznaki DIADEM POLSKICH GÓR oraz pieczątkę Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK wraz z podpisem osoby upoważnionej do weryfikacji.

§11

  1. Zweryfikowana książeczka jest legitymacją odznaki DIADEM POLSKICH GÓR, uprawnia do jej nabycia i noszenia.
  2. Odznakę nabywa się w Oddziale Wrocławskim PTTK za okazaniem zweryfikowanej książeczki.

§12

Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji niniejszego regulaminu, roz­strzyga Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK.

§13

Wszelkie materiały i informacje związane z odznaką DIADEM POLSKICH GÓR można uzy­skać w Oddziale Wrocławskim PTTK, 50-106 Wrocław, Rynek-Ratusz 11/12.

§14

Niniejszy regulamin został uchwalony na posiedzeniu Zarządu Oddziału Wrocławskiego PTTK w dniu 17.06.2013 r. i obowiązuje od daty jego uchwalenia.