Kolarska Odznaka Pielgrzymia

Kolarska Odznaka Pielgrzymia:

Wstępując w szeregi Miejskiego Koła PTTK Tryton nie spodziewałem się, że po pierwszej wycieczce liczba książeczek w mojej kolekcji wzrośnie. Poznając członków PTTK zarazili mnie swą pasją do zbierania odznak. Co doprowadziło do powstania specjalnej zakładki na blogu pod nazwą „Odznaki PTTK”. Odznaką którą chciałbym tutaj zaprezentować jest „Kolarska Odznaka Pielgrzymia”. Czym jest ta odznaka?

Kolarska Odznaka Pielgrzymia

Blog o górach i tematyka rowerowa? Niektórzy mogą łączyć rowery z górami, u mnie natomiast góry pozostają jako piesze wędrówki, lecz czasami zdobywając góry odwiedzam różnego rodzaju miejsca kultu chrześcijańskiego, dlatego też zainteresowałem się możliwością zdobywania tej odznaki. Żeby ją zdobyć trzeba po prostu odwiedzać różnego rodzaju obiekty kultu chrześcijańskiego i dokumentować pobyt w specjalnej książeczce, którą można zakupić w sklepie internetowym PTTK. Wszystkich zainteresowanych szczegółami odznaki odsyłam na stronę www.ktkol.pl , gdzie znajduje się regulamin wraz z wszystkimi załącznikami. Poniżej oczywiście prezentujemy tabelę z naszymi zdobyczami oraz regulamin odznaki.

Kolarska Odznaka Pielgrzymia
Lp. Stopień Adrian
1. Popularny
2. Brązowy
3. Srebrny
4. Złoty
5. Duży Srebrny
6. Duży Złoty
7. Wielka Kolarska Odznaka Pielgrzymia
8. Chrześcijański Pielgrzym Świata

Regulamin:

§ 1

Komisja Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK w porozumieniu z podkomisją Episkopatu Polski ds. Kultury Zdrowotnej i Sportu ustala Kolarską Odznakę Pielgrzymią (zwaną dalej KOP). Celem odznaki jest popularyzacja obiektów kultu religii chrześcijańskich na ziemiach polskich, a także poza granicami Polski.

§ 2

  1. Zdobywanie KOP polega na zwiedzaniu w czasie wycieczek kolarskich określonej ilości obiektów sakralnych kultu chrześcijańskiego.
  2. Obiektem sakralnym w rozumieniu niniejszego regulaminu jest: klasztor, kościół, cerkiew, kaplica cmentarna, także budowla kościelna nieczynna z powodu braku wiernych lub zmiany jej przeznaczenia (np. magazyn, skład zboża, muzeum) lub pozostawiona jako trwała ruina.
  3. Jeśli w skład zespołu sakralnego wchodzi kilka kościołów lub kaplic (np. Jasna Góra: Kaplica Matki Bożej Częstochowskiej, Bazylika pw. Znalezienia Krzyża Świętego i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Kaplica Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu), zalicza się je jako samodzielne obiekty.
  4. Obiektem zwiedzania na KOP nie są kapliczki i krzyże przydrożne.
  5. Wykaz obiektów obowiązkowych krajowych i zagranicznych zawiera załącznik nr 1.

§ 3

KOP posiada osiem stopni, które należy zdobywać kolejno poczynając od popularnego spełniając warunki zawarte w tabeli:

Stopień Obiekty obowiązkowe Obiekty dowolne Razem
Popularny 25 25
Brązowy 5 45 50
Srebrny 15 135 150
Złoty 25 175 200
Duży Srebrny 25 225 250
Duży Złoty 25 275 300
Wielka Kolarska Odznaka Pielgrzymia 27 (w tym 2 spoza Polski) 373 400
Chrześcijański Pielgrzym Świata 28 (w tym 3 spoza Polski) 522 550

§ 4

  1. Poznane obiekty odnotowuje się w „Książeczce wycieczek kolarskich” lub „Książeczce KOP” potwierdzając pobyt pieczęcią świątyni, a gdy jest to niemożliwe – pieczątką pobliskiej instytucji świeckiej (urząd gminy, biblioteka, sklep, sołtys, komisariat itp.). Dopuszcza się dowolne, w tym elektroniczne, prowadzenie kronik z potwierdzeniami w postaci zdjęć turysty na tle zwiedzanych obiektów sakralnych.
  2. Odnotowując poznany obiekt należy podać pełną jego nazwę łącznie z patronem, datę zwiedzania, miejscowość i województwo, w którym obiekt się znajduje.
  3. Każdy obiekt może być zaliczony tylko raz na KOP.
  4. Obiekty obowiązkowe należy podkreślić w książeczce kolorem czerwonym.

§ 5

KOP może zdobywać każdy turysta.

§ 6

Zdobywanie odznaki odbywa się na własną odpowiedzialność. PTTK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których może doznać uczestnik, jak również za szkody wyrządzone przez uczestnika osobom trzecim.

§ 7

Weryfikacji potwierdzeń i przyznania KOP dokonują z upoważnienia Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK kardynalny referat weryfikacyjny oraz okręgowe referaty weryfikacyjne.

§ 8

Interpretacja regulaminu należy do Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK.

§ 9

Potwierdzenia zwiedzenia obiektów kultu religijnego dokonywane przez przodowników turystyki kolarskiej nie są honorowane.

§ 10

Wzory poszczególnych stopni odznaki zawiera załącznik nr 2.

Odznaki są odpłatne.

§ 11

Przy weryfikacji drogą korespondencyjną do przesyłki należy dołączyć znaczki o wartości opłaty pocztowej jak przy nadaniu.

Tekst jednolity regulaminu zatwierdzony został na wniosek Komisji Turystyki Kolarskiej przez Zarząd Główny PTTK w dniu 28 kwietnia 2012 r. uchwałą nr 326/XVII/2012.

Tracą moc wszystkie poprzednie wersje regulaminu KOP.