Korona Sudetów

Korona Sudetów to regionalna odznaka turystyki kwalifikowanej. Ustanowiona została w 2001 roku przez Komisję Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Celem tej odznaki jest popularyzacja Sudetów, jako gór leżących na styku granic trzech państw – Polski, Czech i Niemiec. Jako cele można wymienić także popularyzację turystyki górskiej na Dolnym Śląsku oraz sąsiadujących regionach (Polski, Czech i Niemiec). Co trzeba zrobić aby zdobyć Koronę Sudetów? Należy wejść na najwyższe szczyty 22 pasm w Sudetach, leżące zarówno w Polsce jak i w Czechach. Zdobycie odznaki dokumentować należy w specjalnie przygotowanej i wydawanej przez PTTK Wrocław książeczce. Wszystkich zainteresowanych odsyłam także na stronę Wrocławskiego PTTK (kliknij tutaj)  gdzie znajduje się więcej informacji o samej odznace oraz dane kontaktowe w celu nabycia książeczki (która kosztuje 2.60 zł + koszt wysyłki). Poniżej natomiast znajduje się tabela z wykazem szczytów do odznaki, a pod tabelą regulamin odznaki.

Lp. Region Pasmo górskie Szczyt Relacja
1. Sudety Zachodnie Góry Łużyckie Luż (793 m n.p.m.) Zobacz tutaj
2. Grzbiet Jesztiedzki Jested (1012 m n.p.m.) Zobacz tutaj
3. Góry Izerskie Wysoka Kopa (1126 m n.p.m.) Zobacz tutaj
4. Karkonosze Śnieżka (1603 m n.p.m.) Zobacz tutaj
5. Rudawy Janowickie Skalnik (945 m n.p.m.) Zobacz tutaj
6. Góry Kaczawskie Skopiec (721 m n.p.m.) Zobacz tutaj
7. Sudety Środkowe Góry Jastrzębie Zaltman (739 m n.p.m.) Zobacz tutaj
8. Góry Kamienne Waligóra (936 m n.p.m.) Zobacz tutaj
9. Góry Wałbrzyskie Borowa (853 m n.p.m.)  Zobacz tutaj
10. Góry Sowie Wielka Sowa (1015 m n.p.m.) Zobacz tutaj
11. Góry Bardzkie Kłodzka Góra (757 m n.p.m.) Zobacz tutaj
12. Góry Stołowe Szczeliniec Wielki (919 m n.p.m.) Zobacz tutaj
13. Góry Bystrzyckie Jagodna (985 m n.p.m.) Zobacz tutaj
14. Góry Orlickie Velka Destna (1115 m n.p.m.) Zobacz tutaj
15. Sudety Wschodnie Góry Złote i Bialskie Smrek (1125 m n.p.m.) Zobacz tutaj
16. Masyw Śnieżnika Śnieżnik (1425 m n.p.m.) Zobacz tutaj
17. Zabrezska Vrchovina Lazek (714 m n.p.m.) Zobacz tutaj
18. Hanusovicka Vrchovina Jerab (1003 m n.p.m.) Zobacz tutaj
19. Wysoki Jesionik Pradziad (1491 m n.p.m.) Zobacz tutaj
20. Góry Opawskie Pricny Vrch (975 m n.p.m.) Zobacz tutaj
21. Niski Jesionik Slunecna (800 m n.p.m.) Zobacz tutaj
22. Przedgórze Sudeckie Masyw Ślęży Ślęża (718 m n.p.m.) Zobacz tutaj

REGULAMIN

§ 1

Odznaka KORONA SUDETÓW jest odznaką regionalną Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Nadzór nad nią sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK.

§ 2

Celem ustanowienia odznaki KORONA SUDETÓW jest popularyzacja turystyki górskiej w Sudetach (zarówno w kraju, jak i poza jego granicami), poznawanie ich walorów przyrodniczych i krajoznawczych, zwłaszcza na terenach mniej znanych i odwiedzanych.

§ 3

Odznaka jest jednostopniowa.

§ 4

Odznakę KORONA SUDETÓW uzyskuje się poprzez zdobycie najwyższych szczytów poszczególnych pasm i masywów górskich w Sudetach (niezależnie od granic państwowych) wg załączonego wykazu, z uwzględnieniem zasad bezpiecznego uprawiania turystyki górskiej oraz prawidłowego poruszania się na terenach objętych ochroną i poza granicami kraju.

§ 5

Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna.

§ 6

Do odznaki zalicza się szczyty zdobywane od 1 maja 2001 r., tj. od daty wejścia w życie regulaminu odznaki.

Okres zdobywania odznaki jest nieograniczony.

§ 7

Potwierdzenia zdobycia poszczególnych szczytów dokonuje się w Książeczce Odznaki KORONA SUDETÓW poprzez przybicie na pustych stronach pieczątki najbliższego obiektu turystycznego lub innej instytucji, a w zamieszczonej tabeli potwierdzeń wpisanie daty wejścia na dany szczyt i uzyskanie podpisu przodownika turystyki górskiej PTTK, mającego uprawnienia na Sudety, albo przewodnika sudeckiego, wraz z podaniem numeru ważnej legitymacji przodownickiej lub przewodnickiej. Potwierdzeniem zdobycia danego szczytu może być także fotografia lub potwierdzenie z książeczki innej odznaki turystycznej.

§ 8

Przodownicy turystyki górskiej PTTK oraz przewodnicy górscy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania potwierdzeń.

§ 9

Ubiegający się o odznakę KORONA SUDETÓW po zebraniu potwierdzeń potwierdzeń ze zdobycia wszystkich wymienionych szczytów przedstawia książeczkę do weryfikacji Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK, 50-106 Wrocław, Rynek-Ratusz 11/12. Jeśli przesyła się książeczkę pocztą, należy dołączyć zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem pocztowym.

§ 10

Po pozytywnym zweryfikowaniu książeczki przystawia się w oznaczonym miejscu pieczątkę stwierdzającą przyznanie odznaki KORONA SUDETÓW oraz pieczątkę Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK, wraz z podpisem osoby upoważnionej do weryfikacji.

§ 11

Zweryfikowana książeczka jest legitymacją odznaki KORONA SUDETÓW, uprawnia do jej nabycia i noszenia.

§ 12

Odznakę nabywa się w Oddziale Wrocławskim PTTK za okazaniem zweryfikowanej książeczki.

§ 13

Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK.

§ 14

Wszelkie materiały i informacje związane z odznaką KORONA SUDETÓW można uzyskać w Oddziale Wrocławskim PTTK, 50-106 Wrocław, Rynek-Ratusz 11/12.

§ 15

Regulamin odznaki został uchwalony na posiedzeniu Zarządu Oddziału Wrocławskiego PTTK w dniu 26 marca 2001 r. oraz na posiedzeniu Prezydium Zarządu Głównego PTTK w dniu 19 kwietnia 2001 r. i obowiązuje od dnia 1 maja 2001 r., wraz z poprawkami uchwalonymi przez Zarząd Oddziału Wrocławskiego PTTK w dniach 17 stycznia 2011 r. i 16 września 2013 r.