Odznaka krajoznawcza

Odznaka krajoznawczaOdznaka krajoznawcza. Jej celem jest popularyzacja walorów krajoznawczych i zachęcenie do ich poznawania. Na Odznakę Krajoznawczą składają się: Regionalna Odznaka Krajoznawcza (ROK) oraz Odznaka Krajoznawcza Polski (OKP). Pierwsza z nich ma dwa stopnie: brązowy i srebrny, natomiast druga: brązowy, srebrny, złoty i złoty z szafirem. Aby zdobyć odznaki należy odwiedzić obiekty, które określone są w regulaminie odznaki. Jeśli zaś chodzi o prowadzenie kroniki to można zakupić książeczkę Odznaka Krajoznawcza w sklepie internetowym PTTK, ale można też prowadzić kronikę w zeszycie.

Aby zdobyć Regionalną Odznakę Krajoznawczą należy odwiedzić:

Stopień
Brązowy Srebrny
Razem 20 40
w tym co najmniej
Zabytków architektury 4 8
Muzeów, izb regionalnych 1 3
Miejsc pamięci narodowej 2 4
Rezerwatów przyrody 1 2
Parków zabytkowych 1 2
Parków krajobrazowych 1 2

Aby zdobyć Odznakę Krajoznawczą Polski należy odwiedzić:

Stopień
Brązowy Srebrny Złoty
Najciekawsze miasta 2 3 5
Parki narodowe 2 4 7
Zabytki 20 30 60
Muzea 10 20 40
Inne obiekty krajoznawcze 10 20 40

Do ROK można odwiedzać obiekty dowolnie przez siebie wybrane, natomiast. Stopień brązowy zdobywa się zwiedzając obiekty w najbliższej okolicy (do 40 km), a srebrny na terenie zamieszkiwanego województwa. Jeśli chodzi o OKP to należy odwiedzić obiekty określone w Kanonie Krajoznawczym Polski. Wszystkich zainteresowanych zdobywaniem tej odznaki zachęcam do odwiedzania strony internetowej Komisji Krajoznawczej ZG PTTK, a warto wspomnieć, że po zdobyciu Srebrnej ROK można starać się o uprawnienia instruktora krajoznawstwa.

Regulamin odznaki:

I. Postanowienia ogólne

1. Odznaka Krajoznawcza PTTK, zwana dalej Odznaką, została ustanowiona przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w celu popularyzacji walorów krajoznawczych Polski i zachęcenia do ich systematycznego poznawania.

2. PTTK sprawuje nadzór nad zdobywaniem Odznaki za pośrednictwem Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK.

3. Odznaka posiada następujące rodzaje i stopnie:

  • Regionalna Odznaka Krajoznawcza (ROK):

– stopień brązowy,

– stopień srebrny;

  • Odznaka Krajoznawcza Polski (OKP):

– stopień brązowy,

– stopień srebrny,

– stopień złoty,

– stopień złoty z szafirem.

II. Warunki zdobywania odznaki

4. Odznakę zdobywa się w kolejności rodzajów i stopni. Warunkiem zdobycia odznaki w danym rodzaju i stopniu jest zwiedzenie odpowiedniej liczby obiektów krajoznawczych.

5. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 7 roku życia.

6. Odznakę zdobywa się bez ograniczeń czasowych, na dowolnego rodzaju wycieczkach indywidualnych lub zbiorowych.

7. Obiekty raz zaliczone podczas zdobywania kolejnych stopni w danym rodzaju odznaki nie mogą być zaliczone do zdobywania stopni wyższych.

8.1. ROK stopnia brązowego zdobywa się: zwiedzając obiekty krajoznawcze wybrane według uznania zdobywającego w liczbie określonej w tabeli 1, położone w promieniu do 40 km od miejsca zamieszkania.

8.2. Posiadanie dowolnego stopnia odznaki regionalnej (z okolic miejsca zamieszkania zdobywającego) ustanowionej przez terenowe jednostki PTTK uprawnia do otrzymania ROK w stopniu brązowym.

8.3. Laureaci etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” uprawnieni są do otrzymania ROK w stopniu brązowym.

9. ROK stopnia srebrnego należy zdobywa się zwiedzając obiekty krajoznawcze wybrane według uznania zdobywającego w liczbie określonej w tabeli 1, położone na obszarze województwa związanego z miejscem zamieszkania zdobywającego. W przypadku zamieszkiwania w miejscowości położonej przy granicy województw można zwiedzać również obiekty krajoznawcze położone w województwie sąsiednim w odległości do 40 km od miejsca zamieszkania zwiedzającego.

10. OKP zdobywa się zwiedzając obiekty w liczbie określonej w tabeli 2. Obiekty, które należy zwiedzić w czasie zdobywania OKP podane są w Kanonie Krajoznawczym Polski, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

11.Zdobywający OKP w stopniu brązowym zobowiązany jest posiadać ROK w stopniu srebrnym.

12.OKP w stopniu złotym z szafirem uzyskuje się po zwiedzeniu wszystkich obiektów krajoznawczych wymienionych w Kanonie Krajoznawczym Polski.

13.Nowo utworzone parki narodowe i obiekty wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO automatycznie wchodzą w skład obiektów tworzących Kanon Krajoznawczy Polski, a ich zwiedzenie jest obowiązkowe po 2 latach od ustanowienia lub wpisania na listę.

III. Weryfikacja

14. Podstawą weryfikacji odznaki jest kronika wycieczek krajoznawczych prowadzona przez zdobywającego w dowolnej formie. Kronika powinna być prowadzona w sposób chronologiczny i zawierać daty odbycia wycieczek oraz potwierdzenia zwiedzenia obiektów.

15. Potwierdzeniem zwiedzenia danego obiektu może być pieczątka, bilet wstępu, fotografia, własny opis obiektu lub imienny podpis, obecnego podczas wycieczki, członka kadry programowej PTTK, instruktora harcerskiego lub nauczyciela.

16. ROK przyznają uprawnione zespoły weryfikacyjne w oddziałach PTTK lub wyjątkowo członkowie Centralnego Zespołu Weryfikacyjnego Komisji Krajoznawczej ZG PTTK w przypadku, gdy w danym oddziale PTTK lub w pobliżu nie ma zespołu weryfikacyjnego.

17. OKP przyznaje Centralny Zespół Weryfikacyjny Komisji Krajoznawczej ZG PTTK.

18.Przed złożeniem kroniki wycieczek krajoznawczych do wglądu w uprawnionej do przyznania danego stopnia odznaki jednostce PTTK, powinna być ona zweryfikowana przez instruktora krajoznawstwa:

– Regionu – w przypadku ROK.,

– Polski lub Zasłużonego Instruktora Krajoznawstwa – w przypadku OKP.

Instruktor Krajoznawstwa PTTK potwierdza rzetelność odbytych wycieczek oraz zgodność zwiedzanych obiektów z wymogami regulaminu odznaki.

19. Do wykupienia i noszenia ROK i OKP poszczególnych stopni uprawnia dyplom – legitymacja, której wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

IV. Przepisy końcowe

20. Regulamin został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK w dniu 15 maja 2013 r. uchwałą nr 27/XVII/2013 i wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Tracą moc wcześniejsze regulaminy Odznaki Krajoznawczej PTTK.

21. Osoby, które rozpoczęły zdobywanie kolejnego stopnia i rodzaju danej odznaki, przed wejściem w życie niniejszego regulaminu mogą ukończyć je według poprzedniej wersji regulaminu. Każdy następny wyższy stopień Odznaki zdobywa się już według zaktualizowanego regulaminu