Szlakami Świętego Jana Nepomucena

Szlakami Świętego Jana Nepomucena to tytuł kolejnej odznaki, którą chciałbym zaprezentować na moim blogu i polecić do zdobywania. Została ona ustanowiona przez Komisję Turystyki Pieszej PTTK w Wałbrzychu.

Odznaka ma na celu zachęcenie turystów krajowych i zagranicznych do uprawiania turystyki pieszej, górskiej, motorowej i autokarowej na terenie krajów, w których szczególnie był szerzony kult św. Jana Nepomucena. Jest to główny cel tej odznaki. Ponadto do celów można zaliczyć nawiązanie wzajemnych kontaktów, znajomości i przyjaźni pomiędzy turystami krajów Europy Środkowej oraz zwrócenie uwagi i zainteresowanie się zabytkami i ich ochroną w celach krajoznawczych kulturalnych oraz kulturowych.

Żeby zdobyć odznakę należy odwiedzić miejscowości i miejsca odosobnione, gdzie znajdują się ogólnodostępne rzeźby, płaskorzeźby oraz obrazy św. Jana Nepomucena i wykonać sobie na ich tle zdjęcie, które następnie należy zamieścić w prowadzonej kronice odznaki (może to być kronika prowadzona w zeszycie). Za każde zdjęcie z Janem Nepomucenem na terenie województwa zamieszkania przyznawany jest 1 pkt., na terenie województwa sąsiedniego 2 pkt., a za granicą 3 pkt. Aby uzyskać dany stopień odznaki trzeba zdobyć określoną regulaminem liczbę punktów.

Regulamin:

1.1 Międzynarodowa Odznaka Turystyczna „Szlakami Świętego Jana Nepomucena”  w skrócie Odznaka Jana Nepomucena zwana dalej odznaką została  ustanowiona  przez Komisję Turystyki Pieszej przy Oddziale Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu.

1.2. Zdobywanie odznaki ma na celu:

 1. zachęcenie turystów krajowych i zagranicznych do uprawiania turystyki pieszej, górskiej, motorowej i autokarowej na terenie krajów, w których szczególnie był szerzony kult patrona Pragi Czeskiej św. Jana  z
 2. nawiązanie wzajemnych kontaktów, znajomości i przyjaźni pomiędzy turystami krajów Europy Środkowej.
 3. zwrócenie uwagi i zainteresowanie się zabytkami i ich ochroną w celach krajoznawczych kulturalnych oraz kulturowych.

1.3 Odznakę można zdobywać po ukończeniu 8 roku życia.

2. ZASADY ZDOBYWANIA ODZNAKI

2.1 Zdobywanie Odznaki polega na zwiedzaniu miejscowości i miejsc odosobnionych, gdzie znajdują się ogólnodostępne rzeźby, płaskorzeźby oraz obrazy św. Jana  Nepomucena zwane dalej postaciami.

2.2 Odznaka posiada następujące stopnie:

 1. brązowy – odznaka w kolorze brązu
 2. srebrny – odznaka w kolorze srebrnym
 3. złoty – odznaka w kolorze złotym
 4. diamentowy – odznaka w kolorze fioletowym z cyrkoniami w miejscu gwiazd, wręczana w sposób uroczysty.

2.3 Generalną zasadą zdobywania odznaki jest uzyskiwanie następujących ilości punktów za odwiedzenie każdej postaci patrona:

 1. 1 pkt – na terenie województwa zamieszkania zdobywającego
 2. 2 pkt – poza województwem zamieszkania zdobywającego
 3. 3 pkt – poza granicami kraju zamieszkania zdobywającego

2.4. Ubiegający się o zdobycie poszczególnych stopni odznaki powinien udokumentować zdobycie określonej liczby punktów:

 1. dla stopnia brązowego 10 pkt
 2. dla stopnia srebrnego 30 pkt
 3. dla stopnia złotego 50 pkt
 4. dla stopnia diamentowego 100 pkt

2.5 Jako dodatkowy warunek zdobycia odznaki w stopniu diamentowym ustala się:

 1. wykonanie fotografii zdobywającego wraz z następującymi postaciami:
 • na Moście Karola w Pradze
 • na moście przez fosę przy Bramie Michała w Bratysławie
 • na Rynku w Chełmsku Ślaskim (powiat kamiennogórski, woj. dolnośląskie)
 1. odwiedzenie grobu Św. Jana Nepomucena w katedrze Św. Wita w Pradze oraz wykonanie fotografii zdobywającego na tle katedry Św. Wita.

2.6   Raz odwiedzona postać patrona nie może być zaliczana na poczet wyższych stopni odznaki.

2.7 W jednym roku kalendarzowym można zdobywać tylko jeden stopień odznaki ale nadwyżkę zdobytych punktów można zaliczyć na poczet kolejnych wyższych stopni odznaki. Nie dotyczy stopnia brązowego, który może być przyznany w jednym roku z odznaką w stopniu srebrnym.

3. PODSTAWA WERYFIKACJI ODZNAKI

3.1 Podstawą weryfikacji odznaki są prowadzone przez zdobywającego:

 1. Kronika wycieczek do odznaki Jana Nepomucena
 2. Rejestr wycieczek do odznaki Jana Nepomucena

3.2 Kronika wycieczek do odznaki Jana Nepomucena powinna zawierać:

 • Dla każdej z postaci patrona należy przeznaczyć jedną stronę.
 • Na każdej stronie należy podać:
 1. Nr kolejny postaci patrona (dla danego stopnia odznaki) i datę wycieczki
 2. Miejscowość, gminę, powiat, województwo, za granicą nazwę kraju, gdzie znajduje się dana postać
 3. Krótki opis lokalizacji postaci
 • Jeśli dla każdej z odwiedzonych postaci patrona zdobywający nie może wkleić do kroniki fotografii własnej osoby na tle danej postaci to powinien:
 1. uzyskać potwierdzenie terenowe pieczątką z nazwą miejscowości, gdzie znajduje się dana postać, oraz pieczątką przodownika lub instruktora PTTK , tylko jeśli jest obecny na wycieczce, a ponadto alternatywnie,
 2. fotografię tej postaci lub szczegółowy jej opis ( wielkość, materiał, barwę, atrybuty, inskrypcje, rodzaj postumentu, cokołu itd.)
 • Dla stopnia diamentowego, konieczne jest ponadto spełnienie wymogów pkt 2.5 niniejszego regulaminu.

3.3 Rejestr postaci do odznaki Jana Nepomucena należy sporządzić osobno dla danego stopnia odznaki. Winien on zawierać:

 1. Dane zdobywającego: imię i nazwisko, adres zamieszkania ( kod, miejscowość, ulica, nr domu i mieszkania, oraz dane umożliwiające kontakt ze zdobywającym – telefon, kom. e-mail itp.
 2. miejsce na klauzulę weryfikacyjną,
 3. Wykaz odwiedzonych zgodnie z przedstawioną kroniką postaci patrona tzn:
 • porządkową postaci
 • Miejscowość, województwo, za granicą nazwę kraju,
 • Ilość zdobytych punktów dla danej postaci i narastająco dla danego stopnia

3.4 Materiały stanowiące podstawę weryfikacji odznaki danego stopnia tj. kronikę i rejestr należy nadsyłać najpóźniej do 30 stycznia roku następnego, w którym zdobywano dany stopień na adres:

Oddział PTTK Ziemi Wałbrzyskiej

Konopnickiej 19

58 – 30 Wałbrzych

Do przesyłki należy bezwzględnie dołączyć: rejestry zweryfikowanych dotychczas postaci patrona, oraz kopertę zwrotną z naklejonymi znaczkami przesyłki poleconej.

3.5. Weryfikację i rejestr przyznanych odznak prowadzi Referat Weryfikacyjny Odznaki przy Oddziale PTTK Ziemi Wałbrzyskiej.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1 Za szczególne zasługi w propagowaniu celów określonych w pkt. 1.2 regulaminu –  ustanawia się odznakę honorową, przyznawaną na wniosek KTP Oddziału Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu.

4.2 Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji Turystyki Pieszej Oddziału Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu. Wszelkich informacji udziela Oddział PTTK Ziemi Wałbrzyskiej

58-300 Wałbrzych, ul. Konopnickiej 19 tel. 074 84 240 52.

4.3 Regulamin Odznaki Szlakiem Św. Jana Nepomucena wprowadzony uchwała Zarządu Oddziału Ziemi Wałbrzyskiej PTTK nr 4/III/03 z dnia 10.03.2003r – obowiązuje wraz ze zmianami zatwierdzonymi przez Zarząd Oddziału Ziemi Wałbrzyskiej PTTK w Wałbrzych  nr 56/IV/2009 z dnia 13.01.2009r  dla odznak zdobywanych od dnia 1.01.2009 r